Komu przysługuje ulga tzw. „mały ZUS”?

Materiał informacyjny Stowarzyszenie Sursum Corda

Pan Jakub, budowlaniec specjalizujący się w wykończeniach wnętrz, po rozwiązaniu umowy o pracę zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą. Będzie świadczył usługi remontowo-budowlane, szukając zleceń na własną rękę. Boi się jednak, czy będzie w stanie pokryć koszty prowadzenia takiej działalności, zwłaszcza, że rozpocznie ją nie mając żadnych stałych zleceń. Na razie nie zamierza zatrudniać pracowników. Od kolegi, który prowadzi swoją działalność w tej samej branży już od kilku lat dowiedział się, że koszt samych tylko składek do ZUS, to kwota ok. 1.500,00 zł miesięcznie. Czy pan Jakub musi odprowadzać do ZUS składki w wysokości takiej jak jego kolega?

Pan Jakub, jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy ma możliwość skorzystania z ulgi - tzw. „małego ZUSu”. „Mały ZUS” to nic innego jak uprawnienie do obniżenia podstawy wymiaru składek odprowadzanych do ZUS na okres 24 miesięcy. Każdy przedsiębiorca składki takie odprowadza obowiązkowo, samodzielnie deklarując podstawę ich wymiaru, która jednak nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, które w 2021 roku wynosi 5.259,00 zł. Zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie może być więc niższa niż kwota 3.155,40 zł. Od tej podstawy obliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia:

  • 19,52% na ubezpieczenie emerytalne,
  • 8% na ubezpieczenia rentowe,
  • 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
  • 2,45% na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Sumaryczna kwota składek obliczona od kwoty 3.155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto) wynosi 1.075,67 zł. Do kwoty tej należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość jest stała i w roku 2021 wynosi 381,81 zł. Sumaryczna kwota składek ZUS to 1.457,48 zł. Taką też kwotę uiszcza co miesiąc kolega pana Jakuba.

Pan Jakub decydując się na skorzystanie z tzw. „małego ZUSu” będzie uprawniony do obliczania składek od niższej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, które w roku 2021 wynosi 2.800,00 zł brutto. Podstawa wymiaru składek pana Jakuba wyniesie więc 840,00 zł. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że korzystając z tej ulgi pan Jakub nie musi odprowadzać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka zdrowotna jest taka sama jak przy składkach bez ulgi i wynosi 381,81 zł. Sumaryczna kwota składek przy korzystaniu z „małego ZUSu” to 647,59 zł.

Skorzystanie z takiej ulgi obwarowane jest jednak pewnymi warunkami. Po pierwsze działalność gospodarcza musi być podejmowana po raz pierwszy lub po upływie 60 miesięcy od zakończenia poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie, działalność gospodarcza nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowała na etacie i wykonywała czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Warunek ten dotyczy całego okresu korzystania z ulgi. Rozpoczęcie działalności na rzecz byłego pracodawcy pozbawia prawa do ulgi. Pan Jakub nie byłby także uprawniony do ulgi, gdyby aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych wykonywał działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, prowadził publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie prawa oświatowego.

Pan Jakub – wobec faktu, że podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy i pracował będzie na własny rachunek, a nie na zlecenie byłego pracodawcy i nie zachodzą inne przesłanki wyłączające prawo do ulgi, będzie uprawniony do korzystania z „małego ZUSu” przez 24 miesiące. Jeśli pan Jakub w trakcie korzystania z ulgi zawiesiłby swoją działalność, to okres zawieszenia wlicza się do 24-miesięcznego okresu korzystania z ulgi.

Pan Jakub będzie także uprawniony do skorzystania z innej ulgi w opłacaniu składek – „Ulgi na start”, dzięki której przedsiębiorca rozpoczynający działalność jest uprawniony do opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej (381,81 zł). Skorzystanie z „Ulgi na start” nie wyklucza skorzystania z „małego ZUSu”. Korzystanie z „małego ZUSu” można rozpocząć po zakończeniu 6-miesięcznego okresu korzystania z „Ulgi na start”. Łączne wykorzystanie obydwu ulg pozwoli panu Jakubowi na odsunięcie w czasie opłacania „pełnego ZUSu”.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w na terenie Powiatu Bolesławieckiego

I. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  1. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, od poniedziałku do czwartku w godz.: 11.00-15.00, piątki w godz.: 8.00-12.00
  2. Punkt w Nowogrodźcu – ul. Lubańska 14, w poniedziałki w godz.: 7.30-11.30, wtorki w godz.: 8.00-12.00, środy w godz.:8.30-12.30, czwartki i piątki w godz.: 8.00-12.00
  3. Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, poniedziałki i wtorki w godz.:15.00-19.00, środy w godz.: 7.30-11.30, czwartki w godz.: 15.00-19.00, piątki w godz.:8.00-12.00

II. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

  1. Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 40, od poniedziałku do piątku w godz.: 15.00-19.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Bolesławieckiego dostępny również na stronie: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/8787/wiadomosc/552439/nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie_boleslawieckim_w_2021_r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (także w zakresie tejże działalności).

W czasie obowiązywania stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub komunikator internetowy). Ponadto został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej i niezatrudnianiu innych osób (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).

Rejestracja na wizyty w celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (75) 612 17 19, poniedziałki w godz.: 7.30-17.00, od wtorku do czwartku w godz.: 7.30-15.30, piątki w godz.: 7.30-14.00

„Zadanie publiczne finansowane ze środków Powiatu Bolesławieckiego”

Dodaj ogłoszenie